ANBI-status en Bescherming persoonsgegevens.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018. c

Doel
Op basis van die privacy wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij registreren naam, adres, woonplaats en e-mailadres van onze leden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden op de hoogte te houden van activiteiten en voor toezending van het tijdschrift ‘Franicker’.

Duur
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de relatie duurt. Bij opzegging van de relatie zullen wij de persoonsgegevens met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderen.

Wijzigingen
Verder proberen we de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Ook belangrijk
De Vereniging deelt uw gegevens niet met andere partijen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ANBI-STATUS:
RISN:  814696855
Adres: Voorstraat 65 8801LB Franeker
Doelstelling: zie onder Doelstelling.
Hoofdlijnen beleidsplan: idem.
Functie en namen van de bestuurders: zie onder Bestuur.
Verslag activiteiten: zie Jaarverslag hieronder.
Financiële verantwoording: zie jaarverslag penningmeester hieronder:

JAARVERSLAG 2015 concept

             
Financieel overzicht 2014
             
Inkomsten       Uitgaven    
             
Saldo rc RegioBank             31-12  €         28,91     Kantoorbenodigheden  €       101,38  
Saldo rc Friesland Bank      31-12  €       496,08     Cadeau's  €       373,08  
Saldo profijtplusrekening     31-12  €    5.017,06     Bestuurskosten  €       659,81  
Saldo kas                                31-12  €         44,76     Kraam Agrarische Dagen  €         37,50  
Saldo Rabo deposito           31-12  €    5.269,74     Porti  €       611,92  
Totaal saldi 01-01    €  10.856,55   Bank/acceptgiro's  €         71,53  
        Rente bank  €            0,06  
        Contributies, abon., leges, heffingen  €       127,35  
        Verenigingsblad Franicker   €    1.709,46  
        Vergaderkosten  €       699,30  
        Documentatie  €            3,50  
        Totaal uitgaven    €     4.394,89
             
             
             
        Saldo rc RegioBank            31-12  €       554,33  
        Saldo rc Friesland Bank      31-12  €                -    
Rente profijtplusrekening  €         61,92     Saldo profijtplusrekening     31-12  €                -    
Contributies 2013  €         15,00     Saldo kas                            31-12  €         87,76  
Contributies 2014  €    2.259,50 *   Saldo Rabo deposito           31-12  €    5.269,74  
Verenigingsblad Franicker  €    1.111,00  **    Saldo spaarrekening ..52     31-12  €    4.000,00  
Sticht. Stadsontwikkeling Franeker  €    1.917,75     Saldo spaarrekening ..60     31-12  €    1.915,00  *** 
Totaal inkomsten    €     5.365,17   Totaal saldi 31-12    €  11.826,83
             
             
             
TOTAAL    €  16.221,72        €  16.221,72
             
* > helft leden nog niet betaald op 31-12     **  Kapitaal vml. Stichting Stadsontwikkeling Franeker
** bijdrage hr. Bruinsma 500,=            
             
Alle Vrienden worden weer hartelijk bedankt voor hun financiële bijdrage.    

1. Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Haijo Haitsma (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), John de Rooy opgevolgd door Anne Nippel (Franicker en PR), Jan Pieter Verhoog (bouwzaken). Het bestuur werd bijgestaan door Anne van der Laan.

2. Avonden
Er werd een lezing gehouden, samen met en georganiseerd door Trezoor:
12 januari - “De gemeente fan de ‘Gedoopte Christenen’ yn Frjentsjer” door Koen Zondag en een
 ledenvergadering, voorafgegaan door de lezing:
26 oktober - “De zucht naar het buitenleven van professoren en mennisten” door Yme Kuiper

3. De Franicker
Nummer 15 is verschenen, voor het eerst in kleurendruk. Er zijn dit jaar 230 losse nummers verkocht.

4. Onderhanden zaken, o.a.
o Hilarides-pand
Het pand is schoongemaakt en staat te koop. De gemeente handhaaft nu wegens verwaarlozing van het pand. De familie dient inmiddels een dwangsom te betalen en heeft hiertegen bezwaar aangetekend.
o Valk op Valkeniershuis Voorstraat
Drie jaar nadat wij een handhavingsverzoek hebben ingediend is (onder druk van de gemeente) een replica van de valk op het pand geplaatst.
o Scholen Bloemketerpterrein
Kennelijk gaat nu geen enkele school bouwen op het terrein. Het gebied heeft overigens een agrarische bestemming.
o Eise Eisingastraat 1 (Planetarium)
We hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen voor de vernieuwde voorgevel van dit pand, dat de hoofdentree gaat worden voor het Planetarium.

5. Andere activiteiten
· Tijdens de Agrarische Dagen stonden we met een kraam op de markt. Acht nieuwe leden  hebben zich daar aangemeld. Het     aantal leden bedroeg eind 2015: 314.
· Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Bekkema heeft plaatsgehad op 25 augustus.
· Het Geuzengat is grotendeels gerestaureerd. Jammer genoeg werd een gasleiding  aangetroffen, wat tot veel vertraging leidde. In 2016 kan het project hopelijk worden afgerond         met een opening tijdens de AD.
· Het Doopsgezinde kerkje aan het Bolwerk is omgedoopt tot ‘de Mouterij’. Onze vereniging  heeft zitting in het Stichtingsbestuur. Bedoeling is om het pand te restaureren en open te  stellen voor culturele activiteiten.





ANBI:


Naam: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker