ANBI-status en Bescherming persoonsgegevens.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Doel
Op basis van die privacy wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij registreren naam, adres, woonplaats en e-mailadres van onze leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden op de hoogte te houden van activiteiten, voor toezending van het tijdschrift ‘Franicker’ en t.b.v. het innen van de contributie.

Duur
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de relatie duurt. Bij opzegging van de relatie zullen wij de persoonsgegevens met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderen.

Wijzigingen
Verder proberen we de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Ook belangrijk
De Vereniging deelt uw gegevens niet met andere partijen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ANBI-STATUS:
RISN:  814696855
Adres: Voorstraat 65 8801LB Franeker
Doelstelling: zie onder Doelstelling.
Hoofdlijnen beleidsplan: idem.
Functie en namen van de bestuurders: zie onder Bestuur.
Verslag activiteiten: zie Jaarverslag hieronder.
Financiële verantwoording: het jaarverslag van de penningmeester
is op te vragen bij het bestuur.
 

JAARVERSLAG 2018

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2018 uit: Haijo Haitsma (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR) en Piet Timans (bouwzaken). Het bestuur wordt versterkt door: Peter van der Meer (Trezoor), Lia Kolk (Open Monumentendagen, Mouterij), Max Popma (Erfgoed) en Rolf Bremmer.

Avonden

Er wordt op 9 april een lezing gehouden, georganiseerd samen met Trezoor: “De skoalmasters en skoallen yn Frjentsjerteradiel, 1600-1950” door Peter van der Meer.
Op 12 november is er een ledenvergadering, voorafgegaan door een lezing: “Skandebankjes. Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800” door Theo Kuipers.

De Franicker

Nummer 18 is verschenen. Er worden er 135 losse nummers van verkocht.

Onderhanden zaken, o.a.


 • Dongjumer Waterpoort

Om diverse redenen worden de plannen afgeblazen. Wij vinden het jammer dat de poort niet wordt herbouwd maar de uitwerking van de plannen verdiende geen schoonheidsprijs.

 • Hoek Noorderbolwerk/ Molensteeg

Helaas komt hier een 3 lagen hoog appartementencomplex. Het is de bedoeling dat er iets op de hoek terugkomt dat herinnert aan het pand van de oude kolenhandel.

 • Reconstructie Vliet

Het water zal worden uitgebaggerd en de kadewanden verstevigd.

 • Voorts houden wij de bouwplannen die bij de gemeente ter inzage liggen, zoals die voor de ontwikkelingen aan beide zijden van het kanaal, nauwlettend in de gaten.

  Andere activiteiten

 • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Dijkstra vindt plaats op 28 juni.

 • Het bestuur is vertegenwoordigd in de Fonteincommissie, in de werkgroep Herinrichting Breedeplaats en in de werkgroep Informatieborden. Ook leveren we input voor het gemeentelijk parkeerbeleid.

 • We zetten ons in voor de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst.

 • De Historische Dag Waadhoeke van 23 maart, georganiseerd samen met Museum Martena, Bildts Aigene en vertegenwoordiging uit Menameradiel en Littenseradiel, wordt een groot succes. Dertig organisaties nemen eraan deel. De informatiemarkt en de lezingen trekken veel belangstelling.

 • De gemeente Waadhoeke heeft ons onderdak verschaft in het souterrain van het stadhuis. Daar kunnen we vergaderen en er is ruimte voor ons archief. Op termijn wil de gemeente het hele souterrain omvormen tot een openbaar toegankelijk centrum voor alle historische verenigingen in Waadhoeke.

 • Arjo Hillebrand, lid van onze vereniging, werkt samen met een groep vrijwilligers aan het Historisch Centrum Franeker. Het HCF heeft haar intrek genomen in het souterrain van het stadhuis. Het bouwen van de website is op een haar na gevild.

 • Op de Open Monumentendag zijn we vertegenwoordigd met een stand in het stadhuis. Een ledenwerfactie resulteerde in 4 nieuwe leden.

  Leden

Aan het eind van het jaar telt de vereniging 322 leden. In de loop van het jaar zijn er 16 leden bij gekomen, 8 hebben er opgezegd, 7 zijn geroyeerd en 5 zijn overleden.

 

Het financieel verslag over 2018 is op te vragen bij de penningmeester, zie Bestuur.