Bronnen bij het artikel "Franeker in de luwte van de Beeldenstorm"
Auteur: Sander Wassing

 1 Jacob Marcus, Sententiën en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt (Amsterdam 1735) 169.
2
Zie over Viglius van Aytta en zijn relatie tot Friesland bijvoorbeeld: Paul Noomen, ‘Viglius van Aytta en Friesland’, in: It Beaken vol. 74, no. 3 (2012) 211-256.
3
Het bisdom Haarlem werd pas gesticht in 1559
5
Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 178 Jonathan I. Israël, De Republiek (1477-1806) (Franeker 1996) 162.
6
L.P. Gachard, ‘Notices sur le Conseil des Troubles institué par le duc d’Albe’, in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique no. 16 (1849) 3-31, M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten 1566-1568 (Nijmegen 2005): ‘Nu, meer dan 400 jaar later, moet opnieuw geconstateerd worden dat de werkwijze van deze uitzonderingsrechtbank nog altijd grotendeels onbekend is’, 150.
7
M. Dierickx, ‘Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden’, in:  Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, vol. 18 (1964) 167- 192, aldaar: 172.
8 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des condemnées (Brussel 1961) In dit boekwerk zijn alle vonnissen van de Raad van Beroerten bij elkaar gebracht. Achterin de index op plaatsnaam kan men de veroordeelden uit Franeker opzoeken.
9
Jacob Marcus, Sententiën en indagingen van den hertog van Alva, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt (Amsterdam 1735) 169.