top of page

Ledenvergadering 2018

    Verslag van de ledenvergadering 12 november 2018     


Lezing Theo Kuipers

Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800’ door Theo Kuipers. Ongeveer 80 leden en belangstellenden zijn aanwezig. Na een introductie van Haijo Haitsma in het Liwadders houdt Theo Kuipers zijn verhaal in het Franekers. Hij vertelt over het ontstaan van zijn boekje uit verhalen, ooit geschreven voor de facebook-groep ‘Friends of Frjentsjer’ [niet te verwarren met onze vereniging, not.]. Met als bronnen het Nedergerecht te Franeker, de Hof van Friesland te Leeuwarden en stukken van de academie met haar eigen rechtspraak, heeft Kuipers een groot aantal smeuïge voorvallen rond 1800 verzameld.

Ledenvergadering - Aanwezig 60 leden 
Bericht van verhindering: Hans Nauta, Harmen Westra, Hayo en Ans Haitsma.

 1. Opening
   

 2. Mededelingen
  De vereniging onderhoudt steeds betere relaties met het gemeentebestuur en enkele ambtenaren waardoor we vaak in een vroeg stadium bij zaken worden betrokken. Een positief uitvloeisel daarvan is dat we het souterrain van het stadhuis (het oude stemlokaal) mogen betrekken als vergader- en archiefruimte. De gemeente heeft de bedoeling om meerdere historische clubs hier een plek te geven. Ook het Historisch Centrum Franeker (HCF) heeft er zijn intrek genomen (zie verder agendapunt 4).

  De gemeente heeft ons betrokken bij o.m. de herinrichting van de Breedeplaats en de reconstructie van het Vliet. Over de cultuurnota zullen we de komende periode ons zegje mogen doen. Dat we bij zaken worden betrokken wil nog niet zeggen dat we onze zin krijgen...

  We wensen het bestuur uit te breiden met twee leden die nieuwe expertise inbrengen zoals monumentale architectuur uit een recentere periode. Max Popma is bereid zich bezig te gaan houden met gemeentelijk monumentenbeleid.


   

 3. Verslag ledenvergadering op 23 oktober 2017
  Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. N.a.v. het verslag kan worden opgemerkt dat het plan om het HCF in de Mouterij te huisvesten, niet doorgaat.


   

 4. Financieel verslag 2017, bericht kascommissie en nieuwe kascommissie-leden
  Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2017. De kascommissie, bestaande uit dhr. Homminga en dhr. Zijlstra, heeft de financiële stukken 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. Aldus verleent de kascommissie decharge aan het bestuur. Dhr. Homminga verlaat de kascommissie en dhr. Thiadrik Twerda neemt zijn plaats in.


   

 5. Historisch Centrum Franeker
  Het HCF heeft haar intrek genomen in het souterrain van het stadhuis. Veel spullen zijn hier al bijeengebracht, zoals boeken uit de nalatenschap van dhr. Bergema. Arjo Hillebrand heeft een groep enthousiaste vrijwilligers verzameld waaronder een bibliothecaris. Zodra alles op orde is zal het HCF toegankelijk zijn voor belangstellenden die iets willen weten over onze historie of die langs willen komen met foto’s of ander materiaal. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een website die toegang geeft tot vroegere eigenaars en bewoners van panden in de binnenstad.


   

 6. Ontwikkelingen in de stad
  Voor het Dreeslaantje is een werkgroep ingesteld bestaande uit voornamelijk buurtbewoners, onze vereniging speelt daar geen rol in.

  De nieuwbouw hoek Molensteeg/ Noorderbolwerk wordt wat ons betreft te hoog, echter zonder een derde laag was het niet lucratief voor de projectontwikkelaar. Het pand voldoet wel aan de eisen van welstand. Getracht wordt om het er acceptabel uit te laten zien en de hoogte te verstoppen achter een rij lage huizen ervóór. Kennelijk zijn er geen bezwaren geweest van omwonenden.

  Er komt een uitbreiding van bedrijven aan de Prins Hendrikkade op de groene, open plaats tegenover de Zuiderkade. Het weghalen van de bocht in het kanaal geeft daar mogelijkheden voor. Initieel zou het gaan om een strakke, dichte wand maar er komen nieuwe tekeningen. We houden een vinger aan de pols. Het project is te groot om een procedure te starten. (Rollingswier heeft een nieuwe loods laten bouwen maar dat is niet waar het hier om gaat.)

  We willen werk maken van een verlichtingsplan: er is nu een wirwar aan straatlampen, dat kan beter.


   

 7. Rondvraag
  Er wordt gevraagd naar de status van het Hilaridespand. Na enige werkzaamheden ligt het stil. Dhr. Niemeijer van het naastliggende pand weet te melden dat men wacht op het nieuwe parkeerbeleid.

  Een andere vraag betreft het stoppen van het gespetter van de fontein. Daar hebben we geen invloed op. De fontein kan wel aan- en uitgezet worden.

  Peter van der Meer maakt melding van de lezing door prof. Goffe Jensma op 1 april 2019.

bottom of page