top of page

Ontstaan van de Vereniging

Hoe het begon

In 1979 besluit de gemeenteraad tot afbraak van het oude weeshuis aan de Voorstraat. Dit leidt tot massale protesten onder leiding van Herman Poelsma. De sloop gaat niet door en in het gebouw komt de bibliotheek.


Ook is in 1979 de binnenstad tot beschermd stadsgezicht verklaard en in 1981 wordt een nieuw bestemmingsplan aangenomen. Rond 1988 komt aan de Godsacker en het Martiniplantsoen het Franciscushof, waarvoor prachtige panden worden afgebroken zonder dat dit tot noemenswaardige ophef leidt. Ook afbraak en nieuwbouw op de hoek van de Waagstraat geeft geen problemen.

Oprichting vereniging

De voorgenomen bouw van een grote flat aan het Sjûkelân leidt opnieuw tot protest en op 12 januari 1989 wordt de oprichtingsvergadering gehouden van de Vereniging van Vrienden van de stad Franeker in het RK Verenigingsgebouw. De initiatiefnemers zijn: Pieter Post, Herman en Griet Poelsma, H. Riem en Henk Kreger. De 26 aanwezigen geven zich op als lid en totaal melden zich 75 leden.
 

De conceptstatuten worden besproken en alleen het artikel dat bestuursleden moeten aftreden op 70-jarige leeftijd geeft discussie. Henk Seerden stelt voor om een infobulletin uit te geven. De contributie wordt vastgesteld op 15 gulden per lid per jaar en een donateurbijdrage van 5 gulden per persoon per jaar. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

De oprichtingsakte wordt  op 25 januari 1989 bij notaris J.B. Brouwer gepasseerd. Bestuursleden zijn: Pieter Post, J.R. ten Hoeve, Griet Poelsma, H. Riem en Henk Kreger. Er worden twee architecten en een stedenbouwkundige aangezocht om de Vereniging te adviseren. Als werkgebied wordt aanvankelijk genoemd heel Franeker, maar later wordt het gebied binnen de Bolwerken genoemd.

bottom of page