top of page

Ledenvergadering 2019

    Beknopt verslag van ledenvergadering van 11 november 2019     


Lezing ‘Machtsstrijd, geluk en diepe droefheid’ door Josse Pietersma
 

Ongeveer 80 leden en belangstellenden zijn aanwezig. Josse Pietersma, historicus met de Middeleeuwen als specialisatie, heeft zich verdiept in het leven van ‘ús heit’ Willem Lodewijk, neef van Willem van Oranje. Met veel aandacht voor de persoonlijke aspecten van het leven van deze man schildert Pietersma de jaren waarin hij aangesteld werd als (plaatsvervangend) stadhouder in Friesland en moest strijden voor zowel zijn positie als voor zijn grote liefde, Anna van Nassau, dochter van Willem van Oranje. Tijdens de opkomst van het protestantisme was een huwelijk tussen neef en nicht niet onomstreden. Het huwelijk, dat na lange tijd toch mocht plaatsvinden, nam een dramatische wending toen Anna, na een miskraam eerder in Leeuwarden, overleed in de Groot Botnia stins in Franeker.

Ledenvergadering - Aanwezig 50 leden 

 1. Opening en mededelingen
  Rolf Bremmer, interim voorzitter, opent de vergadering met een afscheidswoord voor aftredend voorzitter Haijo Haitsma. Haitsma wordt bedankt voor de vele zaken die hij voor de vereniging heeft gedaan zoals het aantrekken van de banden met Trezoor en met Franeker Stadsschoon, het steunen van het Historisch Centrum Franeker en het onderbrengen ervan in de stadhuiskelder, en het aan de wieg staan bij de oprichting van Stichting de Mouterij en de restauratie van het kerkje.

  Mededelingen:
  Het bestuur is op zoek naar een voorzitter en vraagt naar aanmeldingen of suggesties vanuit de leden.

   

 2. Verslag ledenvergadering op 12 november 2018
  Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.


   

 3. Financieel verslag 2018, bericht kascommissie en nieuwe kascommissie-leden
  Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2018. De kascommissie, bestaande uit de heren Zijlstra en Twerda, heeft de financiële stukken 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Aldus verleent de kascommissie decharge aan het bestuur. Tevens beveelt de kascommissie aan om over te gaan tot contributiebetaling via automatische incasso, aangezien een groot aantal leden pas na meerdere oproepen overgaat tot betaling.

  Dhr. Zijlstra verlaat de kascommissie en dhr. Theo Huitenga neemt zijn plaats in.

   

 4. Ontwikkelingen
  - Het bestuur wil een jaarlijkse stadsschoonprijs instellen, uit te reiken aan een project in de stad dat bijdraagt aan de beleving en verfraaiing van de openbare ruimte. Voor de stadsschoonprijs 2019 vragen we de leden om nominaties, aan te melden bij de secretaris. Er wordt hierover nog nader gecommuniceerd.

  - In september is onze nieuwe website gelanceerd, tegelijk met die van het Historisch Centrum Franeker. Openingstijden van het Historisch Centrum zijn iedere maandagmiddag en de eerste zaterdagmiddag van de maand.

  - Bestuursleden nemen deel aan gemeentelijke werkgroepen, om mee te kunnen praten over zaken als verlichting en bewegwijzering die van belang zijn voor het aanzien en de toegankelijkheid van de binnenstad. Ook heeft het bestuur input geleverd aan het parkeerbeleid.

  - Op 2 juli was er een eerste publiekssessie over het cultuurbeleid van de gemeente Waadhoeke in St. Jacobiparochie, waar twee bestuursleden aan deel hebben genomen. Meerdere sessies volgen die uiteindelijk in een cultuurnota zullen resulteren.

  - In juni is de Mouterij feestelijk geopend.

  - Recent hebben twee bestuursleden gesproken met wethouder Dijkstra o.a. over:
  a. het beleid aangaande monumentenzorg (rijks- en gemeentelijke monumenten) – daar wordt aan gewerkt,  
  b. het afsnijden van de bocht in het kanaal met gevolgen voor het uitzicht vanaf de Zuiderkade – de provincie betaalt maar de gemeente gaat over de welstand,
  c. de leegstandproblematiek (bijv. Hilaridespand en het voormalige Lidl-pand aan de Voorstraat) die ons een doorn in het oog is – het blijkt dat de gemeente daar weinig invloed op heeft. 

   

 5. Franicker en website
  Anne Nippel, hoofdredacteur, meldt dat er voldoende kopij is voor de volgende editie van de Franicker. Echter ideeën voor nieuwe artikelen (met thema’s uit verleden en heden) zijn altijd welkom bij de redactie. Zij vestigt ook nog even de aandacht op de nieuwe website die beeldmateriaal bevat van zowel mooie plekken in de stad als van ‘pijnpunten’. Deze laatste worden nog verder aangevuld. Wij moeten alert blijven wat ons stadsschoon betreft en ervoor waken dat we niet ‘stadsblind’ worden.

   

 6. Rondvraag
  Er is een vraag naar het beleid m.b.t. parkeren bij het station. Daar is te weinig ruimte, o.a. doordat eilandgangers er de auto voor langere tijd laten staan. Ook de straten rondom het station hebben last van langparkeerders. Het stationsgebied wordt aangepakt nadat duidelijk wordt wie welk deel ervan gaat betalen. De bedoeling is dat er bij de Welkoop meer parkeergelegenheid komt.

bottom of page