Jaarverslag en financieel verslag

 

Jaarverslag 2019

 

    Bestuur    

Het bestuur bestaat in 2019 uit: Haijo Haitsma (voorzitter) tijdelijk opgevolgd door Rolf Bremmer (voorzitter a.i.), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR) Piet Timans (bouwzaken) en Max Popma (Erfgoed). Het bestuur wordt versterkt door: Peter van der Meer (Trezoor) en Lia Kolk (Open Monumentendagen, Mouterij).

    Avonden    


Er wordt op 1 april een lezing gehouden, georganiseerd samen met Trezoor: “De Fryske Frijheid no” door Goffe Jensma. Op 11 november is er een ledenvergadering, voorafgegaan door een lezing: “Machtsstrijd, geluk en diepe droefheid” over Willem Lodewijk van Nassau door Josse Pietersma.

    De Franicker    


Nummer 19 is verschenen. Er worden er 115 losse nummers van verkocht.

    Onderhanden zaken, o.a.    

 • Herinrichting van het Vliet en sloop van enkele pakhuizen. Het gebied valt buiten onze actieradius maar we houden wel de vinger aan de pols.

 • Wij houden de bouwplannen die bij de gemeente ter inzage liggen, zoals die voor de ontwikkelingen aan beide zijden van het kanaal, nauwlettend in de gaten.

    Andere activiteiten    

 • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Dijkstra vindt plaats op 14 februari en 4 november. Onze speerpunten zijn: leegstand, erfgoedzorg en de herinrichting rond het Van Harinxmakanaal.

 • Het bestuur is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroepen Informatieborden en Straatverlichting en in de Regiegroep vastgoed binnenstad. Ook leveren we input voor het gemeentelijk parkeerbeleid en tijdens de publiekssessies voor de nieuwe cultuurnota.

 • We zetten ons in voor de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst en hebben daartoe de banden met de erfgoedvereniging Heemschut (afd. Friesland) aangehaald.

 • Op 24 mei is de feestelijke opening van de Mouterij, waar we aan de wieg hebben gestaan van dit belangrijke restauratieproject.

 • De gemeente Waadhoeke heeft ons, samen met het Historisch Centrum Franeker (HCF), onderdak verschaft in het souterrain van het stadhuis. Het HCF heeft er een fraaie bezoekersruimte ingericht. Op 12 september vindt de lancering van website van het HCF plaats.

 • Op de Open Monumentendag zijn we vertegenwoordigd met een stand in het stadhuis. Een ledenwerfactie resulteerde in 11 nieuwe leden.

 • We introduceren een stadsschoonheidsprijs die in het komende jaar vorm zal krijgen.

 • We kunnen met trots onze nieuwe website presenteren: www.vriendenfraneker.nl. Ook onze huisstijl heeft een facelift ondergaan.
   

    Leden    


Aan het eind van het jaar telt de vereniging 323 leden. In de loop van het jaar zijn er 22 leden bij gekomen, 14 hebben er opgezegd, 4 zijn geroyeerd en 3 zijn overleden.

 

Financieel verslag 2019